SOAL LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER 2 KELAS 5 SD BAHASA JAWA

vina191214.blogspot.com

Sugeng enjing adikku sekalian tetep semangat anggone sinau, ayo digarap kanthi setiti lan ati-ati.
I. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, utawa d minangka wangsulan kang bener!

1. Crita ing ngisor iki sing kalebu crita legendha yaiku ....
            a. Dumadine Kutha Salatiga c. Upin Ipin
            b. Kancil Nyolong Timun d. Spongebob

Wacan kanggo soal 2 – 5

Pangkur
Sekar pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruhana
Adat waton punika dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri

2. Tembang Pangkur ing ndhuwur dumadi saka … gatra.
a. 6 c. 8
b. 7 d. 9

3. Salah sijine paugeran tembang macapat yaiku guru wilangan. Guru wilangan gatra kapindho ing wacan dhuwur yaiku ....
a. 10 c. 12
b. 11 d. 7

4. Guru wilangan ing tembang pangkur yaiku ….
a. 8, 11, 8, 7, 12, 8, 7 c. 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8
b. 8, 11, 8, 7, 12, 7, 7 d. 8, 11, 8, 7, 12, 7, 7

5. Guru lagu ing tembang pangkur yaiku ….
a. a, p, u, a, u, a, i c. a, i, u, a, u, a, a
b. na, ip, ku, na, lu, ma, ri d. a, i, u, a, u, a, i

6. Sabar duwe watak sregep, dene mbakyune ….
a. gemi c. boros
b. kesed         d. ala

7. Segara kidul kae … banget, beda karo kali ngarep omahku sing ….
Tembung kosok balen kang trep kanggo ukara ing ndhuwur yaiku ….
a. jero – cethek c. jero – cendhek
b. njero – njaba         d. njero – cethek

8. Kelas iki … amarga lampune diurupke. Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara yaiku ….
a. peteng         c. padhang
b. njero d. njaba

9. Lintang kae menawa ngopek kersen ora nganggo gothek amarga awake ….
a. dawa c. dhuwur
b. cendhek         d. ndhuwur

10. Bocah … padha dolanan dhakon, dene bocah … bal-balan ing lapangan.
a. grapyak – anggak c. gemi – boros
b. becik – ala d. wadon – lanang

11. Saben dina aku nggawa piranti sing wujude dawa iki. Ing jerone ana mangsi/tintane. Biyasane tak gunakake kanggo nulis. Piranti iki jenenge ….
a. bolpen c. buku
b. potelot d. garisan

12. Panggonan ing sekolahan sing biyasane digunakake kanggo maca buku crita jenenge ….
a. mushola c. lobi
b. kantin d. perpustakaan

Wacan kanggo nomer 13 - 20
Nalika Bandung Bandowoso ing kerajaan Prambanan, dheweke weruh ana  putri sing ayu banget. Putri iku jenenge Roro Jonggrang, putrine Prabu Baka. Bandung Bandowoso kepengin nglamar Roro Jonggrang. Dheweke gelem dadi garwane Bandung Bondowoso menawa digawekake 1000 candhi. Bandung Bondowoso diwenehi wektu sewengi kanggo ngrampungake candhine.
Kacarita Bandung Bondowoso ngutus Jin lan setan supaya nggawe candhi sing cacahe 1000 kuwi. Durung genep 1000 candhi, jago-jago padha kluruk. Iki bisa dumadi amarga Roro Jonggrang ngutus dhayange ngobong dami lan nuthuk lesung. Wadyabalane langsung ilang. Bandung Bondowoso muntap. Roro Jonggrang mblenjani janji. Sanalika uga Bandung Bondowoso nyabda Roro Jonggrang dadi candhi. 

13. Crita Roro Jonggrang lan Bandung Bondowoso nyritakake dumadine candhi ….
a. Borobudur c. Sukuh
b. Prambanan d. Mendut

14. Kepriye watake Roro Jonggrang?
a. culika c. dugsiya
b. umuk d. pinter

15. Kepriye watake Bandung Bondowoso?
a. serakah c. clemer
b. srei d. gumedhe

16. Bandung Bondowoso muntap. Tegese tembung muntap yaiku ….
a. nesu         c. seneng
b. sedhih d. wedi

17. Kenangapa Bandung Bondowoso muntap?
a. Amarga ora bisa gawe 1000 candhi.
b. Amarga ora bisa nguwasani Prambanan.
c. Amarga wadyabalane padha ilang.
d. Amarga para dhayang ngobong dami.

18. Pratelan kang trep ora karo isine wacan yaiku ….
a. Bandung Bondowoso ngutus wadyabalane ngobong dami.
b. Roro Jonggrang putrane raja kerajaan Prambanan.
c. Roro Jonggrang mblenjani janjine marang Bandung Bondowoso.
d. Roro Jonggrang disabda dadi candhi kanggo mujudake kekarepane.

19. Piweling apa kang bisa kojupuk saka crita ing ndhuwur?
a. Aja gelem dadi wadyabalane Bandung Bondowoso.
b. Aja seneng nuruti kekarepane awake dhewe.
c. Aja seneng karo wong wadon sing ayu banget.
d. Aja gampang percaya karo wong liya.

20. Crita antarane Roro Jonggrang lan Bandung Bondowoso diarani ….
a. dongeng c. legenda
b. fable d. mite

21. Mbah kakung pinarak ing kursi goyang. Tembung pinarak tegese ….
a. lungguh c. ngadeg
b. mundur d. maju

22. Nalika pidhato, pak lurah jumeneng ing ngarep. Jumeneng tegese ….
a. lungguh c. ngadeg
b. mundur d. maju

23. Crita kancil nyolong timun diarani ....
a. legenda c. mitos
b. fabel d. mite

24. Adiku tuku sandangan ning pasar. Tulisen nganggo aksara jawa....

25. Aku menyang Solo. Tulisen nganggo aksara jawa ....Wacan kanggo nomer 26 - 32

Rawa Pening
Kacarita ing desa Banarawa. Nalika semana, ana bocah bajang. Bocah bajang mau sejatine membane ula Baru Klinthing. Weruh yen daginge ula wis mateng, bocah bajang marani omahe Ki Juru Mathokan. 
“Kula nuwun”, pitakone bocah bajang.  
“ Mangga, sapa kowe”, jawabe Ki Juru Mathokan. 
“Kula Baru Klinthing, badhe nyuwun daging sawer”.
“ Kowe ora melu rekasa, arep njaluk daging. Sing rekasa wae durung ngrasakake. Kana lunga !” Ki Juru Mathokan duka. 
Si Bocah Bajang tekan omahe Mbok Randha. Senajan uripe rekasa Mbok Randha ora mentala weruh kahanane Baru Klinthing. Baru Klinthing diajak mlebu omah banjur diwenehi sega lan  daging ula

26. Ana ngendi kadadean crita ing dhuwur ? ....
a. Desa Bana c. Desa Rawa
b. Desa Sampangan d. Desa Banarawa

27. Sapa wae paraga crita ing dhuwur ? ....
a. Bocah bajang, Ki Juru Mathokan         c. Ki Juru Mathokan
b. Bocah bajang, Ki Juru Mathokan, Mbok Randha d. Mbok Randha

28. Sapa Sejatine bocah bajang iku ? ....
a. Ki Juru Mathokan c. Baru Klinthing
b. Mbok Randha         d. daging sawer

29. “ Ki Juru Mathokan duka”. Tembung duka tegese ....
a. nesu c. ngguyu
b. seneng d. turu

30. Baru Klinthing iku sejatine ....
a. sapi c. pitik
b. kebo d. ula

31. Crita ing dhuwur kalebu crita ....
a. Mite c. dongeng
b. Fabel d. legendha

32. Rawa Pening ana ing tlatah ....
a. Kota Semarang c. Kota Pekalongan
b. Kabupaten Semarang d. Kabupaten Banjarnegara

33. Jejer kali ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….

34. Sing ora kalebu tembang macapat yaiku ....
a. Gundul – gundul pacul c. pangkur
b. Dhandhanggula d. gambuh

35. Tembang “Bapak Pocung” kalebu tembang ....
a. dolanan c. macapat
b. campursari d. dangdut

II. Wangsulana pitakonan-pitakonan iki kanthi cekak!

1. Cacahe tembang macapat iku ana ....

2. Tibaning swara ing pungkasaning gatra yaiku   ....

3. Crita rakyat kang ana sambung rapete karo dumadine papan utawa sabubarang yaiku ....

4. “ .... kowe nangis ? “. Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara kasebut yaiku ....

5. Watak kang diduweni Mbok Randha ing crita Rawa Pening yaiku ....

6. Kosok balene tembung “ ngisor “ yaiku ....

7. “Aku njaluk donga marang Bapak Ibuku”. Tembung njaluk kudune ....

8. Bapak lunga kantor numpak bis bareng kancane. Ukara kasebut menawa ditulis nganggo ragam krama yaiku ....

9.  Tuku buku. Yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ....

10. Ono gajah telu yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ....

III. Wangsulana pitakonan-pitakonan iki kanthi trep!

1. Aranana paugerane ( guru gatra, guru lagu, guru wilangan ) tembang Macapat Pangkur!

2. Apa watake tembang Macapat Pangkur?

3. Coba aranana 5 wae tembang Macapat !

4. Tulisan cekak wae crita “Dumadine Rawa Pening”!

5. Tulisen aksara jawa saka ukara “Sirahku mumet”!AJA KEMINTER MUNDHAK KEBLINGER

0 Response to "SOAL LATIHAN ULANGAN TENGAH SEMESTER 2 KELAS 5 SD BAHASA JAWA"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel