Latihan Soal Sumatif Akhir Semester 1 kelas 5 Bahasa Jawa

 Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik khususnya kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar  Soal Latihan sumatif akhir semester Kelas 5 Kurikulum Merdeka pelajaran Jawa. Yuk kita belajar bersama.

I. Weneha tanda ping (x) ing aksara A,B, C utawa D jawaban kang paling bener!

1. Gatekna bab-bab ing ngisor iki!

1. salam pambuka

2. wusana basa

3. purwaka basa

4. surasa basa

5. salam panutup


Urutane seng bener yaiku .....

a. 4,2,3,1,5

b. 1,3,4,2,5

c. 2,4,1,3,5

d. 3,2,1,4,5

2. Nulis pidato kudu cocok karo ....

a. isine

b. tulisane

c. kahanane

d. perentahe!


3.    Sak derengipun kula matur, manga kula derekaken asung puja dhumateng Gusti ingkang Akarya Jagad. Ukara ing pidhato kui kalebu perangan ….

A.   salam pambuka

B.    surasa basa

C.    wusana basa

D.   purwaka basa4.        Tuladha salam panutup yaiku ….

A.   Assalamualaikum wr. wr

B.    Halo piye kabare?

C.    Wassalamualaikum wr. wb

D.   Wasana cekap semanten atur kula.

 

5.        Panulise purwaka pidhato kang trep ing ngisor iki yaiku ….

A.   Para Sesepuh lan Pinisepuh ingkang kula bekteni

B.    Para Sesepuh Lan Pinisepuh ingkang kula bekteni

C.    Para sesepuh lan pinisepuh ingkang kula bekteni

D.   Para Sesepuh lan pinisepuh ingkang kula bekteni

 

6.        Kupat bumbu santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Ukara kuwi ing basa jawa kalebu ….

A. sanepa

B. parikan

C. paribasan

D. keratabasa


7.        Panengahe Pandhawa yaiku ….

A. Sadewa

B. Arjuna

C. Nakula

D. Werkudara

 

8.        Jejering satriya utama kudu berbudi bawa leksana, tegese ….

A. wani perang karo sapa wae

B. wani nantang sapa wae

C. yen ngomong kudu netepi omongane

D. yen ngomong bisa gonta ganti


9.         


 

 

 

 

 Gambar wayang ing nduwur iki jenenge ….

A. Arjuna

B. Gatotkaca

C. Sadewa

D. Werkudara

 

 

10.        Mangewu-ewu prajurit padha leren lan mandheg anggone bandayudan amarga ….

A. arep mbelani Arjuna lan Karna

B. arep menehi pambiyantu perang tandinge Arjuna lan Karna

C. arep ngewangi perang tandhinge Arjuna lan Kurawa

D. arep mangerteni perang tandhinge Arjuna lan Karna

 

11.   Sapa bae kang nonton perang tandinge antarane Arjuna lan Karna mau bakal gumun lan kaget, amarga ….

A. kekarone padha-padha prigel

B. kekarone padha rupane

C. kekarone padha klambine

D. kekarone padha-padha kalah


12.        Tanpa tandha-tandha, dumadakan Gunung Bromo njeblug.

Tembung kang kacitak miring ing ukara mau pada karo tembung ….

A. ujug-ujug

B. bubar wae

C. arep mentas

D. cilik

 

13.        Teknik maca batin digunakan kanggo ngelatih ….

A. daya pengeling-eling supaya luwih cepet

B. daya pengeling-eling lan daya penangkepe pikiran

C. daya pengeling-eling lan supaya ora rame

D. daya pengeling-eling lan daya penangkepe pangrasa

 

14.   Nyunting karangan dilakoni kanthi ….

A. naliti lan benerake ukara supaya dadi karangan sing akeh ukarane

B. naliti lan benerake ukara supaya dadi karangan sing dawa ukarane

C. naliti lan benerake ukara supaya dadi karangan sing angel diwaca

D. naliti lan benerake ukara supaya dadi karangan sing becik15. Tanpa tandha-tandha, dumadakan Gunung Bromo njeblug.

Tembung kang kacitak miring ing ukara mau padha karo tembung ....

a. ujug-ujug

b. bubar wae

c. arep mentas

d. cilik    

II Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang trep!

1.      Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah lepat kula nyuwun agenging pangaksami. Tembung pangaksami tegese padha karo tembung ….

2.        Perangan pidhato kang ngandharakake isine pidhato diarani ….

3.        Pidhato ing basa jawa uga disebut ….

4.        Adipati Karna duwe senjata sing ampuh yaiku ….

5.        Adipati Karna kuwi satemene duwe derajad wasu, tegese isih turunane ….

6.        Jeneng liyane Adipati Karna yaiku ….

7.        Bocah-bocah padha sengkut reresik kelas sak wise banjir bandhang.

Tembung sengkut duwe teges ….

8.        Yen ngarang deskripsi diwiwiti saka nemtokake ….

9.         Bapak tuku koran . yen di kramaake inggil yaiku ….

10.    Bapak tindhak kantor nitih sepeda motor. Yen di dadeake basa ngoko yaiku ….

 

III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi premati!

1.        Tulisen purwaka pidato kanggo acara ulang tahun!

2.        Apa sebabe Adipati Karna mbelani Kurawa, sanajan dudu tumindak kang becik?

3.        Wacanen wacan ing ngisor iki!

Biyen nalika tanggal 26 Januari 1990, ana tragedi banjir bandang sing nerjang Kaligarang lan Banjir Kanal Barat. Luwih saka satus warga dadi korban wektu musibah tengah wengi kui. Bubar musibah kuwi Banjir kanal Barat terus di tata. Senajan kudu nunggu nganti 20 tahun luwih, sing penting saiki banjir kanal wis temata, kaline tambah amba lan jero, lan tanggule tambah kuwat.

 

Kapan banjir bandhang kedaden miturut  wacan ing duwur?

4.         Ibu ngomong yen aku kudu sregep sinau.

Gantineng nganggo basa krama alus!

5.        Tuliske 3 wae contone prastawa alam!
0 Response to "Latihan Soal Sumatif Akhir Semester 1 kelas 5 Bahasa Jawa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel