Mangerteni peranganing teks sesorah


Sesorah yaiku ngandharake pikiran ana ngarepe wong akeh kanthi ancas tinamtu. Sesorah klebu kabisan micara kang akeh paedahe ing sajroning bebrayan. Dene perangane teks sesorah iku ana lima yaiku :

1. salam pambuka
    Salam pambuka diaturake sakdurunge nyebut para rawuh, yaiku ngaturake salam sing sepisan              minangka wiwitane sesorah.
    tuladha :
    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

2. Purwaka
    Purwaka yaiku pakurmatan lan atur panuwun marang para tamu kang rawuh ing papan kono lan          puji syukur marang Gusti Allah.
    Tuladha :
    Nuwun, Bapak saha Ibu ingkang kula bekteni, kanca-kanca ingkang kula tresnani. Mangga kita          aturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, awit saking kawelasanipun kula lan        panjenengan saged pepanggihan ing wekdal punika kanthi wilujeng nir sambekala.

3. Isi/Surasa
    yaiku kabeh wigati kang bakal diwedharake ing sesorah.

4. Panutup
    isine pangajeng-ajeng lan nyuwun pangapura menawa ana bab kang gawe kurang rena penggalih.
    tuladha :
    wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken            kirang rena ing penggalih.

5. Salam panutup
    yaiku salam ing pungkasaning sesorah.
    tuladha :
    Nuwun. Wassalamualaikum wr. wb.


Terimakasih semoga bermanfaat


0 Response to "Mangerteni peranganing teks sesorah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel