Latihan soal penilaian sumatif akhir semester gasal kelas 4 "Bahasa Jawa" kurikulum merdeka

 


Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik khususnya kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar  Soal Latihan Penilaian Sumatif Akhir Semester Ganjil Kelas 4 Kurikulum Merdeka Bahasa Jawa. Yuk kita belajar bersama.


I.         Wenehana tanda silang (x) ing huruf A,B,C utawa D ing wangsulan sing trep!

Wacanen geguritan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 3!

Kintir ing Ombyak Majuning Jaman

Karipta dening Sri Sunarsih

 

Ing pratelon

Saweneh simbah nggendhong tenggok

Kalung caping nyangking bondhotan

Sapecak maju sapecak mundur

Kumliwering sato galak kang ombene pet

Kanthi swara cumengkling lan asep nggembuleng

Gawe mamanging ati nugel dalan

Bagaskara kemul mega eseme tan kawistara

Swaraning kukila ceciyetan

1.      Isine geguritan ing dhuwur nyritakake ana pawongan simbah nggendhong tenggok kalung caping lan nyangking bondhotan ana ing ….

A.    prapatan cedhak sawah arep mulih omah

B.     pinggir sawah arep dodolan ing pasar

C.     pratelon dalan gedhe maju mundur arep nyebrang

D.    pratelon dalan arep adol tenggok lan bondhotan

 

2.      Sing dikarepke tembung  sato galak kang ombene pet, ana ing geguritan ing dhuwur            yaiku ….

A.    kewan galak

B.     mobil utawa kendaraan

C.     dalan sing rame

D.    kewan ngombe lenga

3.      Bagaskara kemul mega eseme eseme tan kawistara. Tembung bagaskara padha karo ….

A.    srengenge

B.     mega

C.     lintang

D.    rembulan

 

Wacanen teks ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 4 – 5!

 

            Crita kang ana ing pakem pewayangan iku sejatine mung asipat fiktif utawa mung adhedhasar pangentha. Nanging merga crita wayang kang dilalokake dhalang isine tumrap masyarakat Jawa nggambarake lakuning urip, mula banjur akeh kang ngarani utawa malah yakin menawa crita utawa lakon iku pancen ana lan nate kedaden ana ing tanah Jawa. Apa maneh ing saweneh papan ing tanah Jawa iki ana sing dijenengi padha jeneng panggonan kang ana ing crita wayang.

 

4.      Masyarakat Jawa akeh kang ngarani utawa malah yakin menawa crita ing pewayangan utawa lakon iku  pancen ana lan nate kedaden ana ing tanah Jawa amerga ….

A.    merga crita wayang kang  dilalokake dhalang adhedhasar pangentha

B.     isine crita pewayang nggambarake lakuning uripe manungsa

C.     crita pewayangan iku sejatine mung asipat fiktif utawa ora tenanan

D.    papan ing tanah Jawa jenenge padha kabeh karo ing pewayangan

 

5.      Ukara ing ngisor iki kang ora trep karo wacan ing dhuwur yaiku  

A.    Crita kang ana ing pakem pewayangan iku sejatine mung asipat fiktif

B.     Akeh kang yakin menawa crita utawa lakon iku pancen ana lan nate kedaden

C.     Papan ing tanah Jawa ana sing dijenengi padha karo jeneng panggonan ing wayang.

D.    Isine crita ing pewayangan tumrap masyarakat Jawa ora nggambarake lakuning urip

 

      Wacanen geguritan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 6 – 8!

            Prajurit kang nemahi tiwas ing perang Barata Yuda wis ora bisa diwilang. Semono uga senapati kang nemahi pralaya ing pabaratan wis akeh banget. Tegal Kurusetra papan kang kanggo perang bebasan banjir getih sangkrah bangke. Jasade prajurit lan bangkening kewan kurban perang pating blasar ing ngendi-endi.Kadang Kurawa wis akeh kang nemahi tiwas. Pandhawa isih ganep lima.

            “Paman Prabu, kadang Kurawa sampun telas, kantun kula kaliyan Paman Prabu. Selajengipun kados pundi, Paman?” Mangkono ature Prabu Duryudana marang Prabu Salya.

“Inggih Anak Prabu, enjang punika pun Bapa sampun ngrasuk busana sarwa pethak, pratandha pun Bapa sampun siyaga madeg senapati. “Kasinggihan, Paman. Sumangga, purba wasesa kula aturaken.

6.      Tegal Kurusetra papan sing kanggo perang bebasan banjir getih sangkah bangke.

Pitakon kang trep karo ukara ing dhuwur yaiku  

A.    Ana ing ngendi papan sing kanggo perang?

B.     Geneya banjir getih sangkrah bangke?

C.     Kepriye kahanane Tegal Kurusetra papan sing kanggo perang?

D.    Geneya Tegal Kurusetra dienggo papan kanggo perang?

 

7.      Miturut isine crita ing dhuwur, sawuse Prabu Salya ngrungokake ature Prabu Duryudana, kang ditindakkake  Prabu Salya  yaiku ….

A.    madeg dadi senapati

B.     nguculi busana sing sarwa pethak

C.     maju perang mbelani Pandhawa

D.    madeg dadi ratu Astina

 

8.      Tembung nemahi pralaya ing ukara kang kacetak kandel ana ing wacan dhuwur tegese yaiku ….

A.    padha mlayu

B.     kurang mangan

C.     padha tatu

D.    mati / gugur

 

Wacanen teks ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer  9 – 12!

            Kanggone masyarakat Jawa, nyadran iku wis dadi tradisi. Nyadran yaiku kegiatan reresik kubur lan kirim donga marang leluhur kang wis padha seda. Nyadran, dilaksanakake ing wulan Ruwah, ngarepake wulan Pasa. Tradisi nyadran iki dilaksanakake wiwit tanggal 17 nganti meh enteke sasi Ruwah.

            Reresik  kubur lan kirim donga iki dileksanakakake kanggo ngurmati para leluhur kang wis seda lan nyuwunaken pangapura marang Gusti Allah sakabehing dosa-dosane para leluhur amrih bisa ditampa ing ngarsane Gusti Allah kanthi apik. Dene ngurmatane, mapan ing reresik kubure. Kanthi kahanan kubur utawa pesareane kang resik, dikarepake para leluhur kang wis padha seda iku karenan penggalihe lan pirsa menawa para putra wayahe isih padha eling sanajan wis ana ing alam kelanggengan.

 

9.      Pranyatan ing ngisor iki kang ora trep karo wacan ing dhuwur yaiku …

A.     Nyadran yaiku kegiatan reresik kubur lan kirim donga marang leluhur.

B.      Tradisi nyadran iki dilaksanakake wiwit tanggal 17 nganti meh enteke sasi Ruwah.

C.      Nyadran, dilaksanakake ing wulan Ruwah, sakwise wulan Pasa.

D.     Ing acaara nyadran padha kirim donga nyuwunaken pangapura marang Gusti Allah.

 

10.      Kegiatane ana ing acara nyadran yaiku reresik kubur lan kirim donga marang leluhur kang wis padha seda.

Ukara pitakon kang trep karo pranyatan ing dhuwur yaiku  ….

A.    Geneya acara nyadran dianakake?

B.     Apa wae kegiatan sing dianakake ana ing acara nyadran?

C.     Ana ing ngendi papan sing dienggo acara nyadran?

D.    Kepriye carane nganakake acara nyadran?

 

11.      Kanggone masyarakat Jawa, nyadran iku wis dadi tradisi sing dianakake ana ing .…

A.    sakbare sasi Pasa.

B.     sasi Pasa Ramadhan

C.     sasi Ruwah wiwit tanggal 17

D.    sasi Pasa wiwit tanggal 17

 

12.      Kanthi kahanan kubur utawa pesareane kang resik, dikarepake para leluhur kang wis padha seda iku karenan penggalihe lan pirsa menawa para putra wayahe isih padha eling sanajan wis ana ing alam kelanggengan. Tembung alam kelanggengan padha karo ….

A.    alam akherat

B.     alam dunya

C.     kuburan

D.    pesarehan

 

      Wacanen geguritan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 13 – 15!

            Budi pekerti iku kalakuan utawa tingkah laku becik. Kanthi tingkah laku becik iku, mesthi jagading panguripan iki bakal tentrem ayem. Kosok baline, menawa ing urip iki kebak ing kalakuan kang ora cetha lan seneng gawe kisruh, mesthi jagading panguripan iki bakal nyengsarakake.

            Dene tuladha tumindak kang ngemu budi pekerti umpamane, tulung tinulung marang sapadha-padha, mituhu bekti marang wong tuwa, manut dhawuhe bapak lan ibu guru, rukun bebrayan karo kanca, lan sapiturute.

 

13.      Panguripan iki yen dlakoni kanthi tingkah laku becik bisa ndadekake ….

A.    kebak ing kalakuan kang ora cetha lan seneng gawe kisruh

B.     mesthi jagading panguripan iki bakal nyengsarakake.

C.     jagading panguripan bakal tentrem ayem

D.    tulung tinulung marang sapadha-padha

 

14.      Sing njalari  panguripan iki dadi nyengsarakake yaiku ….

A.    rukun bebrayan karo kanca lan tangga

B.     kanthi tingkah laku becik lan ngemu budi pekerti

C.     kalakuan kang cetha lan ora seneng gawe kisruh

D.    kalakuan kang ora cetha lan seneng gawe kisruh

15.  Budi pekerti iku kalakuan utawa tingkah laku becik. Pitakon kang trep yaiku  ...

A.    Apa kosok baline budi pekerti?

B.     Apa tegese budi pekerti?

C.     Tingkah laku becik iku apa?

D.    Apa kang diarani kalakuan iku?


II.         Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang trep!

Wacanen geguritan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 21 – 23!

       Lurus Atine

Dening : Dewi Suryani

 

Mira menyang sekolah, kancane Rani lan Lusi

Yen liwat turut pinggiran  guyon bebarengan sajak nyenengake

Sapa sangka ana barang tiba   jebul dompete Pak Sata

Amarga Mira bocah kang lurus atine, mula diaturake

“Matur nuwun ya nak,”  ngendikane Pak Sata  

Sami – sami Pak

 

1.      Judul geguritan ing dhuwur yaiku ….

2.      Nalika nemu dompet ing dalan, sing ditindake Mira yaiku ….

3.      Miturut geguritan ing dhuwur sapa sing dompete tiba ….

 

Wacanen teks ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 24 – 25!

 

Akeh masyarakat kang nguja nglegakake wektu kanggo ngleksanakake tradisi nyadran. Sing kebeneran mapan ono ing njaban kutho, akeh sing nguja-nguja mulih menyang desane saperlu nyadran. Dadi ing wulan ruwah iki rancakke suasana desa sing masyarakate isih ngleksanakake tradisi nyadran mesti rame kaya bakda. Dene prosesi utawa wujude tradisi nyadran iki, ono sing dileksanakake bebarengan, ana uga sing dhewe-dhewe sanajan tunggal dina lan wektu. Sing dileksanakake bebarengan, carane ing dina sing wis ditemtokake, masyarakat pada kumpul ing sawijining makam.

 

4.      Wujude tradisi nyadran iki, ono sing dileksanakake bebarengan, ana uga sing dhewe-dhewe Pitakon  : ….

5.      Ing wulan ruwah suasana desa sing masyarakate isih ngleksanakake tradisi nyadran mesti rame kaya bakda amerga  ….

6.      Perang antarane Kurawa lan Pandhawa ing Tegal Kurusetra diarani perang Barata Yuda. Kabeh satria Pandhawa maju perang mbelani negarane. Nanging ana salah siji satria Pandhawa sing ora gelem perang yaiku ….

7.      Saiki wes tiba mangsa rendheng. Tembung rendheng tegese ….

8.  Sekar gambuh ping catur, tembung catur tegese ....


III.         Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener!

1.             Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo basa ngoko!

Putranipun Pandhawa ingkang gugur wonten ing perang Baratayuda  inggih punika Abimanyu kalian Gathutkaca.

2.             Sebutna 3 wae tradisi ing tanah Jawa sing dianakake sadurunge wulan Pasa Ramadhan!

3.             Gawenen geguritan kanthi tema budi pekerti nganggo basamu dhewe!


matur nuwun


0 Response to "Latihan soal penilaian sumatif akhir semester gasal kelas 4 "Bahasa Jawa" kurikulum merdeka"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel