Soal Ujian Kenaikan Kelas 4 SD Bahasa Jawa kurikulum 2013


 


Selamat pagi adik-adik yang manis kali ini kita akan berlatih soal ujian kenaikan kelas pada pelajaran bahasa jawa untuk sd kelas 4. Semoga bisa menambah referensi belajar. Mari belajar bersama.

I.  Wenehana tandha ping (X) ing salah sawijining aksara a, b, c, utawa d ing ngarepe jawaban kang trep !

Wacanen kanthi setiti kanggo mangsuli pitakon nomer 1-5

Dumadine Rawa Pening

Desa Banarawa lagi nganakake pesta desa. Wong wong pada masak iwak ula asil burone, nanging ing tengah tengah pada nyambut karya mau,ana bocah kang keluwen lan ala rupane,pesing, uga amis gandhane. Para warga pada ngadohi bocah iku. Manut kapitayane masyarakat, bocah ala iki bakal nekakke sial kanggo desa Banarawa, mula bocah mau diusir karo kabeh warga. Kanthi ati kang loro, bocah kui lunga saka desa Banarawa. deweke bingung arep lunga ngendi, deweke mlaku tanpa tujuan.

 Anggone mlaku bocah bajang ora krasa tekan gubukke mbok rondho. Bocah mau banjur diopeni karo mbok rondho, bocah mau crito mari mbok rondho yen deweke iku baru klinthing sing diusir saka desane. Simbah mau tresna banget karo deweke, nganti urip sawetara dina karo baru klinthing. Wis pirang pirang dhina baru klinting manggon ing omahe mbok rondho, deweke njaluk pamit arep balik menyang desane. Sadurunge balik,deweke wekas marang mbok rondho yen mengko bakale ono banjir gedhe teko, lan mbok rondho dikon numpak prau wekase baru klinting. Sawise tekan desane, deweke nancepke sada ing lemah, sautara waktu ora ana wong sing bisa njabut sada kui. Baru klinting nyabut sada lan muncrat banyu gedhe banget lan dadi banjir. Wong sadesa padha kleleb kejaba mbok randa. Desa iku keleban banjir dadi rawa. Rawane bening banget. Wusana rawa iku dijenengake rawa pening nganti saiki.

1. Jenenge desa kang lagi nganakake pesta mangan enak lawuh iwak yaiku .....

a. rawa pening               c. Baranawa
b. Banarawa                   d. Ambarawa

2. Bocah bajang dikongkon semingkir sing adoh mergo awake .....

a. lemu                           c. kuru
b. resik                           d. reget

3. Nalika desane keleban banyu banjir, wong sadesa padha ....

a. ngungsi padha golek slamet
b. klelep ora ono sing slamet
c. keli padha kegawa banjir
d. seneng padha dolanan banyu

4. Sing ngopeni bocah bajang kang keluwen yaiku ....

a. wong sadesa                    c. nini tuwa
b. warga desa                      d. wong kang pista

5. Desa ing wacan ono dhuwur warga padha pista mangan enak lawuh iwak ......

a. kebo                                c. sapi
b. ula                                   d. bebek

Wacanen kanthi setiti kanggo mangsuli pitakon nomer 6-10

Dumadine Bledhug Kuwu
Sawise nompo dhawuhe Ajisaka sing saiki wis dadi ratu ing Medangkamolan, Joko linglung banjur pamit. Wis mantep tekade Joko Linglung bakal ngayahi dhawuhe Ajisaka. Joko Linglung iku titah kang wujude ula gedhe. Sanajan wujude ula, nanging dheweke bisa tata jalma, bisa guneman kaya dene manungsa lumrah. Jaka linglung rumangsa yen dheweke anake Ajisaka kang salah kedaden. Mula bareng wes gedhe dheweke sowan kraton Medangkamolan saperlu diakoni anake Ajisaka. Anggone sowan diterake Mbok Randa Retna Mengali kang sasuwene iki ngopeni dheweke. Ing pisowanan Joko Linglung diaku anake Ajisaka menawa dheweke bisa ngalahake bajul putih malihane prabu Dewatacengkar kang saiki mapan ing segara kidul amarga gawe cilaka rakyat Medangkamolan. Saliyane iku mulihe menyang Medangkamolaan kudu lewat sangisore lemah supaya rakyat Medangkamolan ora wedi.
Cekaking crita Jaka Linglung kasil mateni bajul putih. Kanthi nggawa tugelaning driji Bajul Putih, Jaka Linglung enggal mulih menyang Medangkamolan. Kaya dhawuhe Ajisaka anggone mulih lewat sajrone lemah. Sawise rumangsa suwe anggone mlaku Jaka Linglung banjur njedul mesthekake wes tekan opo durung. Nalika ngerteni durung tekan dheweke bali ambles bumi maneh. Tekan sawijine panggonan Jaka Linglung bali njedul sing dipethuki mung ara-ara amba, dheweke ambles njedul, ambles njedul bola-bali. Napase kang ngos-ngosan gawe lemah muncrat-muncrat. Nganti seprene lemah ing papan kono iseh koyo ngono sedelo muncrat ngetokake swara bledhug-bledhug. Amarga papan kono jenenge Kuwu mula banjur diarani Bledhug Kuwu.

6. Jaka Linglung iku titah kang wujude ....

a. ula                       c. bebek
b. sapi                     d. bajul

7. Ajisaka kuwi ratu ing kraton ......

a. Mataram                                c. Majapahit
b. Medangkamolan                   d. Kuwu

8. Bajul putih iku sejatine malihane prabu......

a. Ajisaka                                c. Dewatacengkar
b. Jaka Linglung                     d. Werkudara

 9. Joko Linglung sowan ing kraton Medangkamolan diterake dening ......
a. Mbok randa Retna Mengali             c. Dewatacengkar
b. Mbok randa Dadapan                      d. Ajisaka

10. Bledug Kuwu ana ing propinsi ......

a. Jawa Barat                                c. Jawa Timur
b. Jawa Tengah                             d. Yogyakarta

 11. Mulih sekolah aku terus managan, ibu durung ....
a. mangan                       c. nedha
b. maem                         d. dhahar

12. Jam siji aku wis mulih, bapak durung......
a. Wangsul                  c. bali
b. Kondur                   d. mulih

13. Nalika aku teka ing sekolahan, bapak lan ibu guru wis......

a. rawuh                   c. tekan
b. dugi                     d. dumugi

 14. Jam sanga bengi biasane aku wis turu, bapak karo ibu durung ......
a. tilem                    c. sare
b. turu                     d. mangan

15. Aku sinau maca basa jawa, ibu karo bapak ...... koran.

a. maca                               c. nonton
b. ningali                            d. maos

Wacanen cakepan tembang gambuh ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 16-20

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula tula katali
Kadaluwarsa katutuh
Kapatuh pan dadi awon

 16. Guru gatrane tembang gambuh saben sapada ana ....
a. 7 gatra                       c. 5 gatra
b. 6 gatra                        d. 4 gatra

17. Sekar gambuh ping catur, tembung catur tegese......
a. 4                   c. 6
b. 5                   d. 7

18. Kang cinatur polah kang kalantur, tembung cinatur tegese......

a. dicritakake                          c. dirembug
b. dikandhakake                     d. ditulis

 19. Kapatuh pan dadi awon. Tembung awon ngokone ......
a. bae                    c. becik
b. ora                     d. ala

20. Kang cinatur polah kang kalantur. Tembung kalantur tegese .......

a. kebacut                             c. ngisin-isini
b. ketrucut                            d. gawe isin

II. Ukara ing ngisor iki dadekna krama sing bener !

1. Tindake ki Ageng ora ngasta apa-apa
2. Bapak lan Ibu sida tindak menyang Pemalang
3. Bu guru rawuh nitih motor anyar
4. Pak guru menyang sekolahan mung tindak
5. Pak kaji mundhut kopyah abang

0 Response to "Soal Ujian Kenaikan Kelas 4 SD Bahasa Jawa kurikulum 2013"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel